Generalforsamlingen

Afholdes altid anden lørdag i juni inden jubilarfesten.

Medlemmer, der har forslag eller kommentarer til dagsordenen, regnskabet eller beretningen, bedes kontakte et bestyrelsesmedlem – se oversigten sidst i Årsskriftet, under fanen årsskrifter.

Dagsorden:

 1. Beretning
 2. Regnskab inkl. rejselegater
 3. Indkomne forslag – Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 4. Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret som følger:
   • De første 5 år efter dimissionen er gratis
   • Derefter er kontingentet kr. 150 om året
   • Livstidsmedlemsskab opnås ved at indbetale kr. 1500
 5. Valg af bestyrelse
  • De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genopstiller.
   • Medlemmer, der ønsker at opstille, bedes kontakte bestyrelsen
  • Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
 6. Valg af ekstern revisor
 7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen